Nyhedsbrev juni 2021

Meget er på spil for vores erhverv lige nu!

 

Vi holder vejret mens forhandlingerne om landbrugets fremtid foregår på Christiansborg. Landbrug & Fødevarer har alle kræfter rettet mod arbejdet og leverer fakta på alle de vigtige områder til røde og blå folketingspolitikkere.

Regeringen har fat i nogle af de helt rette redskaber, når det kommer til udviklingssporet for klimareduktionerne i landbruget. Ny teknologi kan nedbringe udledningen, udvikle erhvervet og samtidig gøre klimaneutral fødevareproduktion til det næste store eksporteventyr.

Men regeringens udspil indeholder også en række elementer, der kan få vidtrækkende negative konsekvenser for landbruget og fødevareklyngen – og i sidste ende skade den grønne omstilling. Mest alvorligt er de voldsomme kvælstofkrav, og at landmændene hovedsagelig skal finansiere udtagning af arealer selv. Vi står over for en historisk grøn omstilling af landbruget. Men hvis det skal lykkes, så går det ikke at hive tæppet væk under landmændenes økonomi.

Der er allerede skabt stor tvivl om det faglige grundlag fra Aarhus Universitet, som regeringens udspil på kvælstofområdet baserer sig på. Inden man går ud og stiller nogle helt urealistiske krav til erhvervet, skylder man at lytte til internationale eksperter og trykteste det faglige grundlag med en second opinion.

Regeringen vil hente kvælstofreduktionerne gennem et markant øget krav til efterafgrøder, der vil medføre store tab for landmændene. Ifølge AU vil det kræve nedlæggelse af 15-30 procent af landbrugsarealet. Lad os nu gøre det, der virker - ikke bare det vi plejer. Vi ser potentiale for yderligere reduktioner af N-udledningen med brug af kollektive virkemidler. Men den målrettede regulering (efterafgrøder) må ikke strammes.

Nu er det afgørende, at partierne finder hinanden i en bred aftale over midten, som sikrer gode ramme- og investeringsvilkår for udvikling og grøn omstilling af erhvervet mange år frem.

Et gammelt dansk mundheld siger "Maj måneds kulde gør laderne fulde", men de omkring 150 mm nedbør i maj har allerede gjort sit indhug i de forventninger. 


 

Brev til ministeren om "problem-bævere"

 

Flere års indsatser i vandløbene har medvirket til mange vellykkede genopretningsprojekter med det resultat, at vandløbsstrækninger igen har fået mere naturligt forløb og bedre vilkår for livet i vandmiljøet. Vi har f.eks. fået den ægte vestjyske laks, Salmo salar, som vi troede var uddød, tilbage i bæredygtige bestande i flere af åerne.

På strækninger, hvor bæveren er til stede, ser denne indsats ud til at være forgæves og spild af både menneskelige og økonomiske ressourcer for samfundet, lodsejere og lystfiskere.

Bæveren fælder træer og bygger dæmninger, og dermed forhindres fiskenes frie passage til gydepladserne, og den ændrede vandstand begrænser eller hindrer vandafledning fra markerne. Yderligere vil den unaturlige høje vandstand opbruge bufferkapaciteten, der er nødvendig i forbindelse med hyppigere og kraftigere nedbørshændelser.

På mange arealer er god afvanding afgørende for almindelig dyrkning af landbrugsarealerne, og de økonomiske omkostninger for lodsejerne kan være omfattende.

Derfor har vi sammen med flere andre landboforeninger sendt et brev til miljøminister Lea Wermelin med følgende anmodninger og en invitation til besigtigelse af problemerne: 

 • Genoptag revideringen af forvaltningsplanen for bæver hurtigst muligt.
 • Fremskynd muligheden for at flytning eller regulering af bæveren på de steder, hvor bæverens aktivitet ødelægger kostbare genopretningsprojekter, naturlige bufferzoner, afvanding af landbrugsjord og optimale forhold for bl.a. laksefiskene.
 • Undlad tiltag på vandløbsstrækninger, hvor bæveren findes eller gør det muligt at regulere "problem-bæveren”.
 • Sikre lodsejere, der har gene af bæverens aktivitet kompenseres og tilbydes mulighed for at indgå i jordfordeling, så dyrkningsarealet kan opretholdes på en anden lokation.

Vi ser frem til at høre ministerens svar på vores henvendelse.


 

Nu skal det afgøres – er vandløbet naturligt eller ej?

 

Målsatte vandløb i hele landet skal nu screenes for at kategorisere hvilke, der er naturlige og hvilke, der tydeligt er gravet med afvanding for øje. Screeningsmodellen indeholder også informationer om terrænforhold. Den viden er nyttig i forbindelse med vandløbsprojekter og f.eks. projekter med separatkloakering. Herning-Ikast Landboforening står, sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO og andre foreninger i regi af Landbrug & Fødevarer, bag beslutningen. Landbrug & Fødevarer har længe haft brug for denne viden i forhold til alle de vandløb, der er med i vandplanerne.

I den landsdækkende styregruppe for arbejdet er de lokale repræsentanter Sven Agergaard fra Herning-Ikast Landboforening, Niels Laursen fra Sydvestjysk Landboforening og Martin Alstrup fra Familielandbruget VEST-Jylland. Politisk rådgiver, Stine Bundgaard fra SAGRO, har plads i den faglige følgegruppe.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S, som gennemfører screeningen for landbruget. Den viden, der kommer ud af arbejdet, er vigtig for både landbruget og vandrådene, som har til opgave at prioritere forslag til fysiske indsatser i vandløbene, vandløbsrestaurering, regulering m.m. Resultatet af screeningen giver mulighed for at pege på områder, hvor risikoen for negativ påvirkning af vandafledningen er lavest.


 

Hvor grønne skal EU's landmænd være?

 

De igangværende forhandlinger om EU's landbrugsforhandlinger var på programmet i P1's udsendelse "Orientering" onsdag d. 26. maj. I udsendelsen forklarer Ole Ryborg om de aktuelle forhandlinger og de udfordringer, der gør det vanskeligt at opnå enighed (15 minutter inde i udsendelsen). Derefter følger et interview med formand Sven Agergaard, som redegør for betydningen af den kommende omfordeling af EU's landbrugsstøtte (39 minutter inde i udsendelsen).

Fik du ikke hørt udsendelsen kan du finde den her.


 

Frivillige aftaler på BNBO

 

Er du lodsejer med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), så skal du være opmærksom på at at Overtaksationskommissionen har forhøjet erstatningerne for pesticidfri dyrkning til lodsejere i området omkring Beder. 

En lignende sag fra Egedal er også tæt på en afgørelse. 

En frivillig aftale kan give mulighed for at tilpasse lokale forhold og efterfølgende markdrift efter dine ønsker, og kan derfor være at foretrække. Du kan kontakte vandværket og kommunen, hvis du ønsker processen igangsat.

Hvis du bliver tilbudt en frivillig aftale anbefaler vi at du kontakter din rådgiver, da aftalen både har juridiske, skattemæssige og dyrkningsmæssige konsekvenser.  


 

Medlemsaften med virksomhedsbesøg hos Stiesdal og Welcon

 

Med klimadagsordenen og regeringens landbrugsudspil er fremtidens teknologiske løsninger igen kommet i fokus.
Alle steder skal der findes CO2-reduktioner og fremtidens teknologiske muligheder optimeres og industrialiseres.
Kom med på virksomhedsbesøg og bliv opdateret på den nyeste innovation på de grønne energiløsninger.

Bliv klogere på lagring af energi med "Power to X” og lagring af kulstof med "SkyClean".

Kom med til et spændende medlemsarrangement tirsdag den 22. juni kl. 19.00 - 21.00.

Læs programmet og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at vi igen kan mødes!


 

"Her bor vi"-puljen

 

Nordea-fonden afsætter 50 mio. kr. til at drømme stort i alle små byer. Det betyder, at foreninger i danske småbyer indtil den 23. september 2021 kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.  

Flere af jer har måske gode projekter, som kan komme i betragtning. Via dette link I kan læse mere om Her-bor-vi-puljen samt de kriterier der skal være opfyldt for at kunne søge midlerne: Her bor vi-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk).

Hvem, hvad, hvornår?

 • For at søge Her-bor-vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200-5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.
 • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge. 
 • Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.
 • Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

 

Rabat på briller, arbejdstøj og sommerland

 

 

Som medlem af Landbrug & Fødevarer er der flere kontante rabatter at hente. Her er et par eksempler.

 • Opnå 25% rabat på arbejdstøj hos Billig-arbejdstøj.dk og på briller hos Profil Optik
 • Opnå rabat på entrebilletter til LEGOLAND 
 • Se mange flere medlemstilbud her.

Koder og rekvisition til Profil Optik har du, som medlem, modtaget i en mailen vedr. dette nyhedsbrev.


 

 

 

Trænger du også til at opleve noget helt anderledes under danske himmelstrøg? – Så er her endnu et par forslag med L&F-rabat:

Tag turen på en Puch Maxi eller deltag i vestjysk vildmarkstur i verdensklasse.

Turene afvikles af Hedevang Outdoor. Læs mere herunder. 

Booking sker ved kontakte til Jens på tlf. 2333 6411 eller på mail hedevangoutdoor@mail.dk


 

 

 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk